Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Tính giá

 • Chọn số lớp
 • 3 lớp
 • 5 lớp
 • 7 lớp
 • Chọn loại giấy
 • 1 vàng - 2 xeo
 • 2 vàng - 1 xeo
 • 1 trắng - 2 xeo
 • 1 trắng - 1 vàng - 1 xeo
 • 1 vàng - 4 xeo
 • 2 vàng - 3 xeo
 • 1 trắng - 1 vàng - 3 xeo
 • 1 vàng - 6 xeo
 • 2 vàng - 5 xeo

Ưu đãi khách hàng:

Số lượng > 1000 giảm 2%. Số lượng >= 5000 giảm 5%.